مقالات وب سایت

 

ساخت اسکلت فلزی

مراحل ساخت اسکلت فلزی

اولین مرحله درساخت اسکلت فلزی تهیه نقشه های اجرایی است:

در این مرحله  از روی نقشه های اتوکد "شاپییست نقشه های اجرایی را با تمامی جزئیات  مثلcuting patern(نقشه کلی برش های طولی وبرش اتصالات) ونقشه های ساخت ستون وساخت تیر و... راتولید میکند.

مرحله بعد برش کاری ورق ها:

دراین مرحله از روی نقشه های تولید شده برش کار شروع به بریدن ورق های شیت میکند وبا توجه به اینکه پرت ورق ها نبایستی ازیک درصد مشخص(3%) بیشتر شود فلذا لازم است محاسبات دقیقی صورت گرفته تا حداقل پرت ممکن صورت بگیرد  مثلا یکی از راهکارهای پایین اوردن پرت درساخت اسکلت فلزی استفاده از عرض ورق هایی است که با نقشه های اجرایی ما همخوانی داشته باشدعرض ورق هایی که دربازاراست متفاوت است مثلا عرض ورق 1.25و1.5و2متر که باتوجه به عرض ورق های مورد نیازما بایستی سفارش ورق صحیح انجام شود.

مرحله بعد ساخت ستون یا تیریا بادبند یا راپله است که ما ساخت دراین قسمت به ساخت ستون میپردازیم:

ساخت ستون:

 در این قسمت به ساخت ستون با مقطع ورق پرداخته میشود.دراین روش ابتدا بایستی زیرسازی لازم برای ساخت ستون را انجام داد که اصطلاحا به ان شاسی کارگفته میشود.شاسی  کار اسکلت فلزی به نوعی بایستی ساخته شود که جواب گوی بلندترین وعریض ترین ستون ها یک پروژه باشد مثلا شاسی به طول 12متر وعرض 80 سانت برای پروژه های معمول استفاده میشود .شاسی معمولا از دوتیراهن 12متری به صورت طولی وچندین تیراهن عرض به طول تقریبی 80 سانت به فواصل یکی دومتر به صورت عرضی روی تیراهن های طولی قرار بگیردو بایستی اولین تیراهن 80سانتی عرضی با اخرین تیراهن 80سانتی عرض طبق ریسمان کار وتراز باشند.

ابتدا بایستی ورق زیرین بال ستون اسکلت فلزی روی شاسی قرار گیرد وبرای ثابت ماندن روی شاسی بایستی هرچند متریک بار به صورت چپ وراست این ورق به شاسی خال جوش بخورد ودرزمانی که طول ستون از 6متر بیشتر باشد باستی ورق های بعدی را به صورت ریسمانی درامتداد هم قرار داد

 

سپس استیفنرهای داخل ستون اسکلت فلزی را طبق نقشه های اجرایی کار گذاشته وتیغه های جان را به این شکل کار میگذاریم

 

 

سپس نوبت به  جوشکاری استیفنر های داخلی ستون وکارگذاشتن ورق های بعد 4ستون میرسه که به این شکل که ورق های بعد 4بایستی به اندازه ای مناسب باشند (معمولا تا cm80) تا زاویه دید مناسب برای جوشکاری ازبین نرود همچنین تورچ دستگاه به راحتی داخل ان برود همانند شکل زیر

پس از جوشکاری استیفنرهای داخلی ستون ودرپوش های بعد 4 وقبل از قراردادن بقیه ورق های بال بایستی زیر لبه ورق های بعد 4ورق هایی کار گذاشته شود تا عملیات جوش کاری برای جوش شیاری به طور صحیح انجام شود همانند شکل زیر

مرحله پایانی ساخت اسکلت فلزی تکمیل کردن ورق های مابین بعد 4وانجام جوشکاری طولی ستون هاست

 

دراین مرحله بایستی دو جوشکار به طور متقارن وقطری شروع به جوشکاری  ستون اسکلت فلزی کنند تا پس جوشکاری ستون دچار پیچش نشود

 

پس از این مرحله نوبت به قطعه زنی ستون میرسه که با توجه به نقشه های اجرایی این کار توسط استاد کاران بدقت انجام میشه همانند شکل زیر

 

پس ازعملیات  قطعه زنی عملیات جوشکاری پایانی ستون برای جوشکاری قطعات انجام میشه وسپس ستون برای تمیز کاری ورنگ کاری منتقل میشه

 

عزیزان میتوانند در زیر محصول تمام شده ونصب شده ستون پله فرار اسکلت فلزی مربوط به یکی از پروژه های  پیمانکاری استیل سازه را ببینند همچنیین میتوانند با مراجعه به  سایت steelsaze.ir  مابقی عکس ها را مشاهده نمایند.

 

 

 

 

 

:امام صادق علیه السلام

سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود صلوات بر محمد و اهل بیت اوست./وسائل الشیعه، ج 7، ص 197

اللهم صلی علی محمد وال محمد

support