مقالات وب سایت

قیمت ساخت اسکلت فلزی                 

قیمت ساخت ونصب اسکلت فلزی به چند صورت مابین کارفرما وپیمانکاربسته میشود

الف:به صورت کیلویی براساس برگ باسکول :

پیمانکاران اسکلت فلزی اکثرا قرارداد خود را به صورت کیلویی بر اساس برگ باسکول با کارفرا منعقد میکنند چراکه در این روش قیمت محاسبه شده پایانی که برای پیمانکارلحاظ میگردد براساس برگ های باسکولی خروجی از کارگاه ساخت  اسکلت فلزی میباشد.به این شکل  که پس از بارگیری -تریلی ها روی باسکول دیجیتال میروند ودردونوبت به صورت پر وخالی برگ باسکول برای تریلی حامل بار صادر میگردد که وزن خالص دران ها چاپ میگردد.ودرانتها زمانی که تمامی محصولات ساخته شده توسط این روش بارگیری شد وباسکول شد مجموع وزن نهایی که برای پیمانکار از طرف کارفرما لحاظ میگردد مجموع تمامی ای قبض باسکول ها میباشد.

شاید بپرسید که چرا اکثرا پیمانکاران مصرند که ملاک توزین نهایی اسکلت فلزی  انها براساس قبض باسکول باشد. که دراینجا به چند مورد از انها اشاره میگردد.

1.وزن جوش:در یک سازه  اسکلت فلزی که بایستی قطعات به هم جوش بخورند ومحصول نهایی مثل ستون وپل ساخته شود مسلما درتناژهای بالا سیم جوش های زیادی باید استفاده شود به عنوان مثال برای جوش وتکمیل  یک ستون از پارت اول شاید دربعضی از پروژها مثبت ومنفی 10سیم هم مصرف شود که وزن تقریبی یه قرقره از سیم ها 15کیلوگرم میباشد.حال دریک سازه به طور مثال که 40ستون دارد چیزی در حدود   40*15=600kg   فقط وزن جوش ستون ها درپارت اول میشود

2.وزن رنگ :دریک سازه فلزی بایستی کلیه المانها رنگ کاری شوند که با توجه به درخواست کارفرما مبنی بر مقدار رنگ  استفاده شده برای سازه براساس میکرون این ایتم به پیمانکار ارائه میگردد.که پیمانکاربرای سازه ممکن است دبه های زیادی برای رنگ کاری استفاده کند که این دبه های رنگ به صورت معمول دبه های  20تا 25کیلویی است .که بطور مثال ممکن است برای رنگ کاری  یک ستون از پارت اول یک پروژه باتوجه به میکرون های متفاوت ممکن است 3/1   یک دبه رنگ 20کیلویی استفاده گردد مثلااگربرای 3ستون یک دبه20کیلویی استفاده شود هرستون به طور تقریبی 6کیلوگرم رنگ ومحلول ان بنزین استفاده میشود.

3.وزن :fixture یاهمان دیاغ های داخلی ستون که برای قائمه نگه داشن ورق جان به بال ستون مورد استفاده قرارمیگیرند وهمچنین وزن نردبان ستون که با استفاده از تسمه به ستون برای بالا رفتن جوش میشوند که البته وزن قابل توجهی ندارند.

حال با توجه توضیحات بالا میبینیم که مجموع وزن جوش ووزن رنگ ووزن فیکسچر درمجموع وزن قابل توجهی است برای پیمانکار اسکلت فلزی

به طور مثال دریک سازه 200تنی شاید میانگین 3تن وزن مقادیر ذکرشده در بالاگردد که به طور مثال اگر قیمت دستمزدی پیمانکار برای یک سازه 200تنی کیلویی 1500تومان باشد میبینیم که دستمزد اجرایی این سه ایتم 4.5 میلیون تومان به صورت میانگین قابل محاسبه میباشد.                             4.5میلیون تومان    =  3تن*1500

4.در روش باسکول پیمانکارمطمئن میباشد که به حق کارکرد وزنی خود میرسد و احتمال اینکه اشتباهی در توزین کار انجام شده برای وی بوجود امده باشد از بین میرود چرا که اواحتمال میدهد در وزن اعداد وارقام ریزمتره با باسکول حقیقی مغایرت داشته باشند ویا اینکه دفترفنی در محاسبات اشتباه کرده باشد

ب:براساس ریزمتره :

دراین روش وزن کل اسکلت فلزی توسط دفتر فنی متره میشود که همان ملاک محاسبات ریالی میباشد البته در این روش بعضی از کارفرمایان برای وزن جوش ورنگ یک درصد توافقی برای پیمانکار درنظر میگیرند

برای محاسبه ریزه متره میتوان به صورت دستی وهم به صورت کامپیوتری این کاررا انجام داد. درروش دستی برای بدست اوردن وزن هر قطعه میتوان از فرمول    طول*عرض*ضخامت*وزن مخصوص(7850)

وزن اجزا رامحاسبه کرد یا انکه به وسیله کامپیوتر بااستفاده ازنرم افزارها مثلا tekla structure نقشه را مدل کنیم واز ان خروجی بگیریم

پ:به صورت توافقی یا کلی یا اصطلاحا چکی :

 

دراین روش که برای سازه های با تناژپایین یا پروژه های تقویتی یا خورده کاری مرسوم است .پیمانکار با توجه به مدت زمان اجرایی ودرنظر گرفتن تمامی هزینه ها وسود کار مبلغی را به صورت کلی یا همان چکی به کارفرما ارائه میدهد.

 

ساخت اسکلت فلزی

مراحل ساخت اسکلت فلزی

اولین مرحله درساخت اسکلت فلزی تهیه نقشه های اجرایی است:

در این مرحله  از روی نقشه های اتوکد "شاپییست نقشه های اجرایی را با تمامی جزئیات  مثلcuting patern(نقشه کلی برش های طولی وبرش اتصالات) ونقشه های ساخت ستون وساخت تیر و... راتولید میکند.

مرحله بعد برش کاری ورق ها:

دراین مرحله از روی نقشه های تولید شده برش کار شروع به بریدن ورق های شیت میکند وبا توجه به اینکه پرت ورق ها نبایستی ازیک درصد مشخص(3%) بیشتر شود فلذا لازم است محاسبات دقیقی صورت گرفته تا حداقل پرت ممکن صورت بگیرد  مثلا یکی از راهکارهای پایین اوردن پرت درساخت اسکلت فلزی استفاده از عرض ورق هایی است که با نقشه های اجرایی ما همخوانی داشته باشدعرض ورق هایی که دربازاراست متفاوت است مثلا عرض ورق 1.25و1.5و2متر که باتوجه به عرض ورق های مورد نیازما بایستی سفارش ورق صحیح انجام شود.

مرحله بعد ساخت ستون یا تیریا بادبند یا راپله است که ما ساخت دراین قسمت به ساخت ستون میپردازیم:

ساخت ستون:

 در این قسمت به ساخت ستون با مقطع ورق پرداخته میشود.دراین روش ابتدا بایستی زیرسازی لازم برای ساخت ستون را انجام داد که اصطلاحا به ان شاسی کارگفته میشود.شاسی  کار اسکلت فلزی به نوعی بایستی ساخته شود که جواب گوی بلندترین وعریض ترین ستون ها یک پروژه باشد مثلا شاسی به طول 12متر وعرض 80 سانت برای پروژه های معمول استفاده میشود .شاسی معمولا از دوتیراهن 12متری به صورت طولی وچندین تیراهن عرض به طول تقریبی 80 سانت به فواصل یکی دومتر به صورت عرضی روی تیراهن های طولی قرار بگیردو بایستی اولین تیراهن 80سانتی عرضی با اخرین تیراهن 80سانتی عرض طبق ریسمان کار وتراز باشند.

ابتدا بایستی ورق زیرین بال ستون اسکلت فلزی روی شاسی قرار گیرد وبرای ثابت ماندن روی شاسی بایستی هرچند متریک بار به صورت چپ وراست این ورق به شاسی خال جوش بخورد ودرزمانی که طول ستون از 6متر بیشتر باشد باستی ورق های بعدی را به صورت ریسمانی درامتداد هم قرار داد

 

سپس استیفنرهای داخل ستون اسکلت فلزی را طبق نقشه های اجرایی کار گذاشته وتیغه های جان را به این شکل کار میگذاریم

 

 

سپس نوبت به  جوشکاری استیفنر های داخلی ستون وکارگذاشتن ورق های بعد 4ستون میرسه که به این شکل که ورق های بعد 4بایستی به اندازه ای مناسب باشند (معمولا تا cm80) تا زاویه دید مناسب برای جوشکاری ازبین نرود همچنین تورچ دستگاه به راحتی داخل ان برود همانند شکل زیر

پس از جوشکاری استیفنرهای داخلی ستون ودرپوش های بعد 4 وقبل از قراردادن بقیه ورق های بال بایستی زیر لبه ورق های بعد 4ورق هایی کار گذاشته شود تا عملیات جوش کاری برای جوش شیاری به طور صحیح انجام شود همانند شکل زیر

مرحله پایانی ساخت اسکلت فلزی تکمیل کردن ورق های مابین بعد 4وانجام جوشکاری طولی ستون هاست

 

دراین مرحله بایستی دو جوشکار به طور متقارن وقطری شروع به جوشکاری  ستون اسکلت فلزی کنند تا پس جوشکاری ستون دچار پیچش نشود

 

پس از این مرحله نوبت به قطعه زنی ستون میرسه که با توجه به نقشه های اجرایی این کار توسط استاد کاران بدقت انجام میشه همانند شکل زیر

 

پس ازعملیات  قطعه زنی عملیات جوشکاری پایانی ستون برای جوشکاری قطعات انجام میشه وسپس ستون برای تمیز کاری ورنگ کاری منتقل میشه

 

عزیزان میتوانند در زیر محصول تمام شده ونصب شده ستون پله فرار اسکلت فلزی مربوط به یکی از پروژه های  پیمانکاری استیل سازه را ببینند همچنیین میتوانند با مراجعه به  سایت steelsaze.ir  مابقی عکس ها را مشاهده نمایند.

 

 

 

 

قرارداد ساخت اسکلت فلزی

{این قرارداد نمونه قرارداد ساخت اسکلت فلزی پله فرار اجرایی پیمانکاری استیل سازه میباشد که عکس هایی از ان درقسمت پروژه های جوشی قابل مشاهده است.}

 

قرارداد ساخت ، حمل و نصب سازه پله فرار غربی

این قرارداد در تاریخ                   فی مابین اقای                       به شماره ملی                                وشماره تماس                                   وبه نشانی                               

                از یک طرف به عنوان کارفرما و آقای                         دارای شماره ملی                 وشماره تماس                                 و به نشانی

                                                                                                       .که منبعد در این قرارداد پیمانکار اسکلت فلزی نامیده می‌شودو با شرایط ذیل منعقد گردید 

ماده 1ـ موضوع قرارداد:

  عبارتست ازاجرای پله فرار به صورت دستمزدی {بدون مصالح}   شامل ساخت اسکلت فلزی شامل ستون و تیر ازIPBL ، IPE و ساخت و نصب باد بند وتير ريزي شامل تير هاي اصلي وشمشيري بر اساس نقشه و و مشخصات ارائه شده از سوی کارفرما. اسکلت فلزی در کارگاه ساخت پیمانکار ساخته و پس از زنگ زدائی با رنگ زینکرومات به ضخامت 75 میکرون رنگ آمیزی میگردد . کلیه هزینه های ساخت ، زنگ زدائی , رنگ آمیزی ، حمل ، نصب ، جرثقیل ، الکترود ، دینام و ….. که برای تکمیل اسکلت مورد نیاز باشد ، بعهده پیمانکار می باشد . نصب ده عدد صفحه ستون روی سطح قائم دیوار برشی هرکدام دارای 8 عدد رول بولت 16 بعهده پیمانکار می باشد . پرت مجاز 3% می باشد .

ماده 2- مدت قرارداد :

    زمان اجرای موضوع عملیات 20 روز تقویمی از موعد ابلاغ قرارداد و تحویل مصالح فلزی به کارگاه ساخت اسکلت فلزی پیمانکار می باشد .

تبصره : ایام تعطیلات جزء روز کاری محسوب میگردد و پیمانکار مجاز به متوقف نمودن عملیات موضوع قرارداد درجمعه ها و ایام تعطیل نمی باشد .

ماده3- تعهدات کارفرما :

- تامین مصالح فولادی و تخلیه در کارگاه ساخت پیمانکار .

- پرداخت حق الزحمه یا بهای کارکرد پیمانکار (براساس برگ باسکول خروجی از کارخانه ساخت اسکلت فلزی).

- فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت اجرای صحیح و سریع عملیات موضوع قرارداد. 

- معرفی يک نفر نمايندۀ تام الاختيار به پیمانکار (جهت پاسخگويی، ايجاد هماهنگيهای لازم، دريافت(ارائۀ کليۀ مکتوبات رسمی و نيز نظرات کارفرما) همزمان با انعقاد قرارداد.

- کارفرما تعهد می نمايد که تمامی خواسته ها، پیگیریها و نظرات خویش(که در چهارچوب مفاد این قرارداد می باشند) را به صورت مکتوب و طی ساعات کار اداری، به پیمانکار منعکس نماید.

ماده4- تعهدات پیمانکار :

 1-پیمانکار با امضا این قرارداد ابراز می دارد از کلیه نقشه های اجرایی و همچنین مشخصات فنی کار کلاً و جزءً اطلاع حاصل و دستور کارهای اجرایی که ضمن عملیات از طریق کارفرما به او ابلاغ می گردد، اجرا نماید و پیمانکار اعلام می دارد که دارای توان و تشکیلات لازم برای اجرای موضوع پیمان می باشد. 

2- پیمانکاراسکلت فلزی می بایست نماینده واجد شرایط به کارفرما معرفی نماید که اختیارات کامل داشته و به صورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشد. و بايستي كارها تحت سرپرستي و نظارت مستقيم او انجام پذيرد.  مسئول مستقر در کارگاه باید حداقل ده سال سابقه کار و نظارت در موضوع پیمان را داشته باشد . لازم به ذکر می باشد کارگاه از طرف کارفرما نزد بیمه گر، بیمه حوادث می شود . ولی پیمانکار موظف است از کارگران ماهر و مجرب استفاده نماید و کلیه تدابیر ایمنی جهت حفظ و سلامت خود و سایر پرسنل کارگاه را رعایت نموده که درغیر اینصورت مسئول وقوع هرگونه حادثه جانی و مالی، پیمانکار خواهد بود. 

3- پیمانکاراسکلت فلزی موظف است کلیه شرایط اجرای کار را به نحوی انجام دهد که به عملیات گروه های دیگر و مصالح، لطمه و زیان نزند. در غیـر اینصورت مبلـغ خسارت از صورت وضعیت کسر خواهـد شد. حـداکثر پرت مصالح 3% می باشد و پرت خارج از حد متعارف ، محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میگردد .

4- پیمانکار موظف است اجرای کار اسکلت فلزی را طبق برنامه زمان بندی مصوب پیوست قرارداد اجرا نماید . تامین نیروی انسانی خبره به تعداد مکفی و ابزار و تجهیزات لازم جهت اجرای موضوع قرارداد وفق برنامه زمان بندی بعهده پیمانکار می باشد .

5- پیمانکار موظف است کلیه حق و حقوق ( دستمزد و بیمه طبق قانون کار) پرسنل خود را پرداخت نموده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. پیمانکار موظف می باشد از کارگران مجاز استفاده نماید. پرداخت هزينه هاي مربوط به رفت و آمد افراد پیمانکار در خارج و يا داخل پروژه ، هزينه اسکان و غذاي افراد بعهده پیمانکار مي باشد.

6- در صورتیکه پیمانکار حقوق و دستمزد پرسنل اجرایی خود را پرداخت ننماید کارفرما می تواند از محل صورت وضعیتهای پیمانکار حقوق پرسنل را پرداخت نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. 

7- لازم به ذکر می باشد کارگاه از طرف کارفرما نزد بیمه گر، بیمه حوادث می شود . ولی پیمانکار موظف است از کارگران ماهر و مجرب استفاده نماید و کلیه تدابیر ایمنی جهت حفظ و سلامت خود و سایر پرسنل کارگاه را رعایت نموده که درغیر اینصورت مسئول وقوع هرگونه حادثه جانی و مالی، پیمانکار خواهد بود. 

8- پیمانکار موظف است کلیه وسایل حفاظتی و ایمنی لازم را در اختیار کارگران و عوامل خود قرار داده و ایشان را ملزم به استفاده از آنها نماید. بدیهی است مسئولیت حقوقی و مالی هرگونه حادثه که در اثر سهل انگاری یا عدم احتیاط برای اشخاص رخ دهد، به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی را در این مورد نخواهد داشت . کسب رضایت شاکیان خصوصی و پاسخگویی درنزد مقامات قضایی از ناظر حقوقی به عهده پیمانکار می باشد. 

9- ساخت اسکلت فلزی با جوش   co2 یازیر پودری و به صورت کارخانه ای بر عهده پیمانکار می باشد.

10- رعایت آئین نامه های حفاظت عمومی و بهداشتی از وظایف پیمانکار بوده و کارفرما در این موارد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و پیمانکار موظف است نسبت به پاکسازی ومرتب سازی قسمت مربوطه اقدام نماید.  

11-پیمانکار متعهد است اعلام نیاز مصالح مورد نیاز اسکلت فلزی را بصورت هفتگی به کارفرما ارائه نماید و نباید در ارائه سفارش خرید بنحوی عمل نماید تا روند اجرا بدلیل کمبود مصالح دچار وقفه گردد. 

12- پیمانکار ملزم به رعایت ضوابط مندرج درمشخصات فنی کارهای ابنیه ، نشریه شماره 55  ، و مقررات ملی ساختمان در فعالیتهای ذیربط می باشد. 

13- هزینه حمل مصالح از داخل کارگاه ساخت اسکلت فلزی تا محل نصب اسکلت فلزی به عهده پیمانکار میباشد. 

14- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل خود را به کارفرما معرفی نماید و مسئولیت حسن اخلاق و رفتار و صلاحیت فنی پرسنل خود را عهده دار باشد. ضمناً کلیه پرسنل موظف به رعایت مقررات کارفرما در کارگاه می باشند.

ماده 5ـ مبلغ قرارداد :

   مبلغ پیمان با توجه به     کیلوگرم وزن اسکلت و بازاء هر کیلو گرم               ریال بالغ بر                           ریال می گردد.  مبلغ مذکور تا 20 درصد قابل افزایش یا کاهش در قالب حجم عملیات می باشد . تناژ دقیق پس از اجرا براساس برگ باسکول های خروجی از کارگاه ساخت اسکلت فلزی ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .لازم به ذکر است قیمت (به پیوست) به صورت خالص می باشد و هیچگونه افزایش بهایی به این قرارداد مترتب نخواهد بود. 

ماده 6 - نحوه پرداخت:

الف :20درصد به عنوان پیش پرداخت .

ب :متناسب با پیشرفت فیزیکی با ارایه هر صورت وضعیت نسبت به تهیه ریز متره اقدام نموده و آن را همراه با صورت وضعیت ارائه نماید که پس از کسورات قانونی پرداخت خواهد شد. 

تبصره: از هر پرداخت به میزان 10% سپرده حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما نگهداری می گردد .  پس از صورتجلسه تحویل موقت و تایید کارفرما 5% سپرده حسن انجام کارآزاد و الباقی پس از اتمام دوره تضمین یک ماهه قابل پرداخت می باشد . 

ماده 7- حوادث و اتفاقات قهریه ( فورس ماژور ) :

   در صورت بروز هرگونه اتفاقی که طبق تعاریف حقوقی قانون تجارت فورس ماژور نامیده شود ، مدت مذکور در ماده 2 با توافق طرفین تغییر خواهد یافت .

ماده 8- موارد فسخ پیمان:

1- انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.

2- عدم اجرای دستورات کارفرما و تعطیل نمودن کارگاه.

3- تاخیر در شروع عملیات بیش از 3 روز از مدت پیمان.

4- عدم رعایت موازین اسلامی و اجتماعی در کارگاه.

تبصره: درصورت فسخ پیمان سپرده حسن انجام کار، به نفع کارفرما ضبط می شود.

ماده 9 – حل اختلاف :

   درصورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه موضوع اختلاف ناشی از نحوه اجرا و یا نقشه و یا اسناد مربوط به قرارداد باشد و یا اینکه در ارتباط با عدم و یا تاخیر در اجرای تعهدات طرفین باشد بدواً از طریق مذاکره مستقیم سپس از طریق معرفی داور از سوی طرفین و ثالثاً نظریه داور ثالث که از سوی داوران طرفین و یا از طرف مرجع ذیصلاح قانونی تعیین می گردد قاطع دعوی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد. 

ماده 10– نظارت :

  نظارت بر حسن اجرای کاراسکلت فلزی و تائید صورتهای کارکرد برعهده دستگاه نظارت کارفرمامی باشد .

ماده 11– اقامتگاه قانونی :

   هرگونه ابلاغ به نشانی طرفین که درمقدمه این قرارداد درج گردیده ، معتبر و قانونی است . طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی ظرف مدت 10 روز یکدیگر را آگاه سازند .

 

    * این قرارداد دریازده ماده و سه تبصره ، جمعاً سه صفحه و در سه نسخه تنظیم گردید و به امضاء طرفین رسید و هر نسخه دارای حکم واحد است .

 

                                                                                                     کارفرما                                                                                          پیمانکار                                                                                                     

                                                                                                                              

 

 

 

:امام صادق علیه السلام

سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود صلوات بر محمد و اهل بیت اوست./وسائل الشیعه، ج 7، ص 197

اللهم صلی علی محمد وال محمد

support