تصاویری از نمونه کارها

پروژه بیمارستان شاهرود

ساخت درخودشاهرود

1394

94

پروژه بیمارستان شاهرود
پروژه بیمارستان...
Detail
پروژه بیمارستان شاهرود
پروژه بیمارستان...
Detail
بیمارستان شاهرود
بیمارستان شاهرو...
Detail
بیمارستان شاهرود
بیمارستان شاهرو...
Detail
بیمارستان شاهرود
بیمارستان شاهرو...
Detail